Baseni crvenog mulja i odlaganje čvrstog otpada na lokaciji KAP

 

    Crveni mulj je nusproizvod od prerade boksita u proizvodnji aluminijuma, glavni materijal za elektrohemijsku proizvodnju aluminijuma. Visoka alkalnost mulja uzrokuje visoku mobilnost nekih teških metala ali i cijanid, fluorid i aromatični ugljovodonici iz basena  se nalaze u zemljištu i podzemnim vodama. Vremenom, bez dodavanja sviježeg crvenog mulja, pH se postepeno smanjuje  na niže neutralne nivoe i pri tome smanjuje rizik po životnu sredinu. Predložena sanacija se sastoji od isušivanja basena vode nakon tretmana, preoblikovanja, pokrivanja i stabilizacije  zatvorenih nagiba. Dalje zagađenje podzemnih voda i kretanje zagađujućih materija kroz podzemne vode ne očekuje se ali treba da se pažljivo prati. Lokacija za odlaganje čvrstog otpada površine od 11 ha u KAP-u sadrži i opasni i neopasni otpad i bila je predmet sveobuhvatnog uviđaja lokacije i studije o sanaciji u okviru projekta integrisanog upravljanja ekosostemom Skadarskog jezera koji finansira Banka. Takođe, ova lokacija je bila značajan izvor zagađenja zemljišta, iako su se tehnike odlaganja poboljšale poslednjih godina jer se sada vrste otpada sortiraju i skladište odvojeno sa opasnim materijama koje se skladište na betonskim površinama, ali ipak na otvorenom i podliježe vremenskim uticajima . Sanacija je skupa, zbog posebne prirode otpada koji sadrži toksične materijale koji zahtijevaju stručne tehnike za ograničavanje i s obzirom na činjenicu da svi materijali moraju da se uklone, sortiraju i smjeste u posebne ćelije za krajnje odlaganje. Da bi se olakšalo odlaganje budućeg opasnog otpada iz proizvodnje Aluminijuma u KAP-u, koji je u principu najveći pojedinačni izvor opasnog otpada u državi, sanacijom će se odrediti pregrada koja neće biti zatvorena kao posebna ćelija, sa istim standardima zaštite životne sredine, da primi ovaj otpad  nakon što se završi sanacija akumuliranih količina otpada. 

Image Gallery

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

O RIO projektu

Glavni cilj RIO projekta je da smanji zagađenje crnogorskih prirodnih resursa, kao i rizik po javno zdravlje nastao eksponiranjem zagađenju iz određenih industrijskih deponija.

O EPA

Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore implementira ciljeve i standarde Evropske Unije kada je u pitanu zaštite životne sredine. Naša misija je da aktivno razvijamo ekološki status Crne Gore tako što ćemo služiti prirodi, zdravlju, ali i ekonomskom interesu sadašnjih i budućih generacija.

Kontakt

 

  • Addresa: IV Proleterske 19      81000 Podgorica, Montenegro
  • Telefon: +382 20 446 527
  •  E-mail: info@rio.org.me